Maldives Fountain (Giant)

Size - Height x Diameter (mm) P6442 (Regular) 1655 x 930 x 635 Base 255 x 930 x 635 PB2075 (Giant) 2255 x 755 x 1200 Base 260 x 755 x 1200